Board logo

標題: 如何查看他人對自己的帖子回覆 [打印本頁]

作者: jomen    時間: 2012-9-7 14:18     標題: 如何查看他人對自己的帖子回覆

我有的帖子別人回覆了,但喺我不知道是那一張帖,我打開的網站有很多子頁的菜單欄目都是錯碼顯示。我也無法從文字信息去瞭解。謝謝。
作者: SKM    時間: 2012-9-7 15:04

我都系哦,唔知点解,人哋发短信息比我,一打开,全部都系乱码嘅
作者: jomen    時間: 2012-9-7 15:11     標題: 回復 2# SKM 的帖子

肯能喺中國大陸,接收非大陸伺服器的問題呱。
作者: mary23261122    時間: 2012-9-7 15:54

我都係亂碼黎,都睇唔到!!!
作者: Angel_saw    時間: 2012-9-7 16:39

Me too! 我的短信息全部都是乱码~~~
作者: 欣囡    時間: 2012-9-7 17:02

你回復既時候,左邊米有羅....[接收新回復郵件通知]
作者: 鍾嘉欣迷520    時間: 2012-9-7 17:06

其實我都係啊…全部都係亂碼來的
作者: DayDreaming    時間: 2012-9-7 17:54

我都係
作者: George    時間: 2012-9-7 18:05

我有时都会...中国大陆就系麻烦
作者: 欣囡    時間: 2012-9-7 18:07

下面左邊牙-_________________________-
作者: 李詩敏    時間: 2012-9-7 18:13

中国大陆就系麻烦
作者: purpleyin96    時間: 2012-9-7 19:06

我也是 =_=
作者: puiyan940604    時間: 2012-9-7 22:58

me too!!
作者: Christy1999    時間: 2012-9-7 23:56

me<---sometimes...
作者: alan2011super3    時間: 2012-9-8 00:24

sometimes they're
作者: lcf    時間: 2012-9-8 08:04

There are still some technical problems with this forum that the admin said he would get around to fixing if he has the time... but that was quite a while ago. :(

If you're in the Private Message section and see garbage, try changing the Character Encoding of the web page to Big5 - there should be a setting in your browser for this.
作者: jomen    時間: 2012-9-8 12:14     標題: 回復 6# 欣囡 的帖子

喺有啊!不過通過郵箱打開來全部喺亂碼。
作者: chan    時間: 2012-9-15 16:37

我的都係,點解會甘既?
作者: 欣婷    時間: 2012-9-15 21:44

睇黎好多人都有同样的遭遇,有咩办法?
作者: kitty273934    時間: 2012-9-22 04:58

我有時都係咁呀
歡迎光臨 嘉欣花園討論區 (鍾嘉欣官方論壇Linda Chung Official Forum) (http://forum.linda-chung.net/) Powered by Discuz! 6.1.0F