Board logo

標題: 官方網站首頁既圖片 [打印本頁]

作者: tcy908    時間: 2011-5-16 20:00     標題: 官方網站首頁既圖片

Hi~ 我係新加入既會員呀~
我想請問下宜家官方網站首頁上面個4張圖係出自邊到架~~??
求LINK or 出處0.0 謝謝!!
作者: huimin96    時間: 2011-5-16 20:05

they are from Linda's mv ( I'll be waiting for you )
作者: Ching    時間: 2011-5-16 20:11

ya ! you need to cap pic
作者: Wiselylc    時間: 2011-5-16 20:16

welcome!!!!!!!!

作者: r012457    時間: 2011-5-16 20:21

I'll be waiting for you  ge mv
歡迎光臨 嘉欣花園討論區 (鍾嘉欣官方論壇Linda Chung Official Forum) (http://forum.linda-chung.net/) Powered by Discuz! 6.1.0F